+91 9842535506

"இளமையில் அழகு முதுமையில் இளமை"

Incarnation of lord Aadhiseshan

"On one momentous occasion, very late in his life, he revealed to world the interesting fact that he is the incarnation of lord aadhiseshan. He was born in kerala in 1978 mannur kadu district. He has spent his half of his life in western ghats, on weekly sunday he will be indepth meditation at "Kattalai Maariyamman Temple, kodanthur", He will be prosperity for any man see. This is fairly indisputable testimony.In 2011 he got this boon to serve the world as Aadhiseshan.

Incarnation of lord Aadhiseshan


Eyes reading?

People say that the eyes are a "window to the soul" - that they can tell us much about a person just by gazing into them. Given that we cannot, for example, control the size of our pupils, body language experts can deduce much of a person's state by factors relating to the eyes.

Face reading?

Face reading or physiognomy, is an ancient art of analyzing a person's character based on their facial features. Every facial feature – such as narrow eyes, big nose, long chin, thick eyebrows etc. – has a psychological meaning. ... You can also do a face reading to reveal the state of your health.

Mind reading?

"Mindsight" or "empathic accuracy" is the seemingly magical ability to map someone's mental terrain from their words, emotions, and body language. Those on the autism spectrum or those afflicted with psychotic disorders struggle mightily to read minds.

Telepathy?

Telepathy is one of the most powerful psychic abilities. It is known as mind to mind communication, which are feelings exchanged between a sender and a receiver. In order to properly transmit a message, you have to first believe wholeheartedly that it will work. After believing, and meditating for a few minutes, it then becomes really easy to transmit a message. While some people think this can only be accomplished by a professional, it can in fact be done by even the most novice of personalities. It should be noted that not everyone will be successful at performing telepathy.

Intellect


  1. Wisdom(Childrens) - ஞானம் (குழந்தைகள் )
  2. True Wisdom(Adults) - (பெரியவர்கள்)
  3. Science(Researchers) - விஞ்ஞானம் (ஆராய்ச்சியாளர்கள்)
  4. Theosophy(Knowledge of Wisdom) - பிரம்ம ஞானம் (ஞான அறிவு)
  5. Wisdom of ignorance - அன் ஞானம் (மேலோக அறிவு)
  6. Innumerable Wisdom - எண்ணில்லா ஞானம் (கணிக்க முடியாத அறிவு)

Bank Account Details

Bank Name : HDFC Bank
Account Name : K.Mari Muthu
Account Number : 07871000011450
Branch : Pollachi